Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Emnebeskrivelse:

Dette er emnebeskrivelsen, sakset fra studiehåndboken:

Anbefalte forkunnskaper: Undervisningen bygger på matematikkunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Læringsmål: Gjøre studentene i stand til i praksis å løse problemer som omfatter temaene nevnt under Faglig innhold.

Faglig innhold: Emnet skal sammen med MA0002 gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Emnet omfatter funksjoner av én variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon med anvendelser, implisitt derivasjon og lineær approksimasjon og taylorapproksimasjon.Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Jon Eivind Vatne