NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Emnebeskrivelse:

Faglig innhold:
Emnet skal sammen med MA0002 gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for studenter som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag. Emnet omfatter funksjoner av en variabel, eksponential-, logaritme- og trigonomtriske funksjoner, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon og integrasjon med anvendelser, implisitt derivasjon og lineær approksimasjon.
Læringsmål:
Gjøre studentene istand til å benytte grunnleggende endimensjonal matematisk analyse som et redskap til å løse konkrete naturvitenskapelige problemer.
Læringsformer og aktiviteter:
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og semesterprøve 20%. Semesterprøven teller bare dersom den gir positivt utslag i den samlede vurderingen. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter:
Øvinger.
Anbefalte forkunnskaper:
Undervisningen bygger på matematikkunnskaper tilsvarende 2MX fra videregående skole.

Valid HTML 4.01 Transitional

====
Redaktør: Instituttleder