Ordliste i lineær algebra

Engelsk Norsk
augmented matrix utvidet matrise
block matrix blokkmatrise
consistent konsistent
cofactor expansion kofaktorutvikling
determinant determinant
(row) echelon form trappeform
eigenvalue egenverdi
eigenvector egenvektor
Euclidean space Euklidsk rom
homogeneous system homogent system
identity matrix identitetsmatrisen
indefinite indefinitt
inner product indreprodukt (skalarprodukt, prikkprodukt)
isomorphism isomorfi
kernel kjerne (nullrom)
least-squares minste kvadraters
linear dependence lineær avhengighet
matrix matrise
minor minor
negative semidefinite negativ semidefinitt
nonsingular matrix ikkesingulær matrise
norm of a vector normen til en vektor
nullity nullitet
operator operator
permutation permutasjon
positive semidefinite positiv semidefinitt
power method potensmetoden
quadratic form kvadratisk form
range rekkevidde (verdimengde)
rank rang
reduced (row) echelon form redusert trappeform
scalar skalar
scalar product skalarprodukt (indreproduct, prikkprodukt)
similar matrices similære matriser
signed elementary product elementær produkt med fortegn
singular singulær
spanning set spennmengde
square matrix kvadratisk matrise
stochastic matrix stokastisk matrise
subspace underrom
transpose transponert
triangular matrix triangulær matrise
unit vector enhetsvektor
unitary matrix unitær matrise
vector space vektorrom
zero matrix nullmatrise
zero vector nullvektor