MA2501 Numeriske metoder
vår 2005

Eksamen, pensum og læringsmål

Eksamen: 30. mai.

Hjelpemidler til eksamen:
W. Cheney and D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, 5th edition eller 4th edition. Boka skal være uten egne notater.
Godkjent kalkulator.

Pensum:
Kap. 3.1, 3.2 og notat om fikspunktiterasjoner.
Kap. 4.1, bare s.140-144 (til Newton Form) og kap. 4.2, s.169-174, (til Teorem 3).
Kap. 4.3 minus Richardson-ekstrapolasjon (s.182-186).
Kap. 5 og 6.1 minus flerdimensjonal integrasjon (s.215-216). 5.1 antas kjent fra før.
Kap. 7.1,7.2, 8.1 (minus s.323-331)), 8.2 og 8.4.
Kap. 9.1 og 9.2.
Kap. 10.0-10.3, 11.1-11.3. Notat om konvergens.
Kap. 14.
Kap. 15.0-15.3, minus s.647-649 (Finite Element Methods)

Øvinger og løsningsforslag.

Læringsmål:

Ikke-lineære ligninger.
Pensum: Kap. 3.1, 3.2 og notat om fikspunktiterasjoner.
Øvinger: nr. 2 og 3.
Du bør:
 • Vite hvordan en utvikler og anvender halveringsmetoden, Newtons metode og fikspunktiterasjoner for skalare ligninger.
 • Gjøre konvergens- og feilanalyse av slike metoder for skalare problemer.
 • Anvende Newtons metode for systemer av ligninger.
 • Implementere Newtons metode og fikspunkt-iterasjoner i Matlab.

Polynominterpolasjon.
Pensum: Kap. 4.1, 140-144 til Newton Form og kap. 4.2, s.169-174, til Teorem 3.
Øving nr. 4.
Du bør:
 • Kunne regne ut et interpolasjonspolynom vha. Lagrange-interpolasjon.
 • Vite hvordan feil-formlene skal brukes.
 • Vite hva som gjør Chebyshev noder attraktive, og hvordan man finner dem på et vilkårlig interval.
 • Bruke Matlab's kommandoer Polyval og polyfit .

Spline interpolasjon
Pensum: Kap. 9.1 og 9.2.
Øving nr. 5.
Du bør:
 • Vite hva en spline av grad k er, og hva den brukes til.
 • Vite hva en naturlig kubisk spline er, og hva som gjør den attraktiv.
 • Finne en spline, forutsatt få interpolasjonspunkter og gitte tilleggsbetingelser.
 • Bruke Matlab-kommandoen spline .

Numerisk derivasjon
Pensum: Kap. 4.3 minus Richardson-ekstrapolasjon (s.182-186).
Øving nr. 6.
Du bør:
 • Kunne approksimasjonsformlene for f'(x) og f''(x) på rams.
 • Utvikle numeriske derivasjonsformler vha. ubestemte koeffisienters metode.
 • Finne feilen in derivasjonsformlene vha. Taylor-utvikling eller vha. derivasjon av interpoasjonsformler.
 • Forstå hvorfor avrundingsfeil kan ødelegge approksimasjonene (se. kap. 2.2)

Numerisk integrasjon
Pensum: Kap. 5 og 6.1 minus flerdimensjonal integrasjon (s.215-216). 5.1 antas kjent fra før.
Øving nr. 7.
Du bør:
 • Kunne bruke sammensatt trapes og Simpson, samt Romberg-algoritmen.
 • Beherske bruk av feilformlene for trapes og Simpson.
 • Utlede feilformelen for trapes (og tilsvarende).
 • Forstå hvordan adaptiv Simpson fungerer, og hva som menes med en adaptiv algoritme.
 • Bruke Matlabs integrasjonsrutiner.

Numerisk lineær algebra
Pensum: Kap. 7.1,7.2, 8.1 (minus s.323-331)), 8.2 og 8.4.
Øving nr. 8 og 9.
Du bør:
 • Kunne utføre en Gauss-eliminasjon med og uten skalert pivotering, samt regne ut LU-faktoriseringen av en matrise (hvis den finnes).
 • Løse lineære ligningssystemer vha. av Jakobi, Gauss-Seidel og SOR iterasjoner.
 • Finne egenverdier og tilhørende egenvektorer vha. potensmetoden (o.lign.)
 • Kjenne begrepene kondisjonstall, norm, spektralradius, diagonaldominans og symmetrisk positiv definit.
 • Kunne bestemme om en iterativ teknikk konvergerer.

Ordinære differensialligninger (ODL)
Pensum: Kap. 10.0-10.3, 11.1-11.3. Notat om konvergens.
Øving nr. 10 og 11.
Du bør:
 • Kunne utføre et skritt med en gitt Runge-Kutta metode eller en flerskrittsmetode på et system av ODL.
 • Skrive om høyere ordens ligninger til et system av første ordens ligninger. Tilsvarende bør du kunne skrive om en ikke-autonom ligning til et system av autonome ligninger.
 • Forstå hvordan feilestimering og skrittlengdekontroll fungerer for Runge-Kutta metoder.
 • Utvikle enkle metoder selv.
 • Bruke MATLABs ODL-løsere, f.eks. ode23 og ode45.

To punkts randverdiproblemer
Pensum: Kap. 14.
Du bør:
 • Vite hvordan en utfører skytemetoden for lineære og ikke-lineære ligninger.
 • Vite hvordan en løser et lineært problem med en differansemetode.

Partielle differensialligninger
Pensum: Kap. 15.0-15.3, minus s.647-649 (Finite Element Methods)
Øving nr. 11
Du bør:
 • Vite forskjellen på en hyperbolsk, parabolsk og en elliptisk ligning.
 • Kunne sette opp et endelig differanseskjema for en gitt ligning, med gitte randbetingelser.
 • Kunne løse dette (for hånd dersom det er svært få diskretisingspunkter, ellers i MATLAB).
 • Forstå hvorfor ekplisitte metoder for parabolske ligninger kan få stabilitetsproblemer.