====

TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2004

Framdriftsplan i svart

Forelest materiale i rødt

Uke

Emner

Henvisning til lærebok

Trenings-

oppgaver

Uke 34

1. forelesning: Størrelsen i. Komplekse tall, realdel, imaginærdel, addisjon og subtraksjon, multiplikasjon. Kompleks konjugert. Divisjon. Det komplekse plan. Polarform. Modul og argument. Multiplikasjon og divisjon i polarform. Kompleks eksponensialfunskjon. Eulers formel (NB! side 77-78 i Kreyszig)

 

2. forelesning: Repetisjon. Eksempler med regneregler. Oppførsel til argumentet. Prinsipalverdi. Argumentet og kompleks konjugert. Eulers formler. Multiplikasjon og divisjon med kompleks eksponensialfunksjon. Formlene for sinus og cosinus. n-te røttene og hvordan de ligger i det komplekse plan. n-te røttene til 1. Regneeksempler fra K.

K: 12.1, 12.2, K s.77-78

 

Uke 35

1. forelesning: Oppsummering om kompleks eksponensialfunksjon. Håndregning av kvadratrot. Andregradsligning med komplekse tall.

Lineære differensialligninger av 1. orden.

Litt generell teori. Homogenligning og løsning av denne. Partikulærløsninger og metoden med variasjon av parametrene. exp(x) og ex ! Den generelle formelen for løsning av ligningen y’(x)+p(x)y(x)=r(x).

 

2. forelesning: Repetisjon. Regneoppskrift for første ordens ligninger. Multiplikasjon med integrerende faktor. Eksempel 1, s. 34 og Eksempel 2, s. 36. Startbetingelser.  Eulers metode. Iterasjon. Steglengde. Nøyaktighet. Numeriske eksempler på transparenter.

K 12.2 (spesielt oppgavene 25 og 29.)

K: 1.6 (til Reduction to.., s. 36), 19.1 (til Improved Euler.., s. 945)

Eulers metode.

 

 

Uke 36

1. forelesning: Basiseksemplet svingeligningen. Generelle egenskaper til lineære ligninger. Homogene ligninger av 2. orden. Lineærkombinasjoner av løsninger. Superposisjonsprinsippet. Generell løsning. Lineært uavhengige løsninger. Likeverdige lineært uavhengige løsninger. Basis av løsninger. Startverdiproblemet eller initialverdiproblemet. 2. ordens ligninger med konstante koeffisieneter. Karakteristisk ligning. De tre tilfellene. Gjennomgang av tilfelle 1, a2-4b>0.

2. forelesning:

Hom. ligninger med konstante koeffisienter. Den andre løsningen for Case II. Generell løsning av Case III med cos og sin.  Acos(wx+f). Randverdiproblem. Svingninger. Dempningskoeffisient og egenfrekvens. Eksempel med optimal dempning.

K: 2.1 (fram til How to.., s. 69), 2.2, 2.3, 2.5

 

Opt. dempning.

 

Uke 37

1. forelesning: Euler-Cauchy-ligningen. Hovedresultatet om eksistens og entydighet. Wronski-determinanten og lineær uavhengighet. Praktisk løsning av generelle ligninger. Inhomogene ligninger.  yH+yP . Splitt og hersk! Polynom-løsninger.

 

2. forelesning: Metoden med ubestemte koeffisienter. Epsponensialfunksjoner, sin og cos, multiplikasjon med x, kombinasjoner. Tabeller for løsninger.

 

K: 2.6 (kun Case I), 2.7 (resultater, - ikke bevis), 2.8, 2.9. Tabell.
Flytskjema.

 

Uke 38

1. forelesning: Metoden med variasjon av parametre (Lagranges generelle metode). Ikke gjennomgått bevis.

(1) Finne basis, (2) finne W, (3) finne u og v.

Svingninger og resonans. Innføring om kompleks regnemåte.

 

2. forelesning: Kompleks regnemåte, avslutning. Innledning om lineære ligninger. Omforming av lineære systemer.

K: 2.10, 2.11(ikke i detalj)

Kompleks regnemåte.

 

 EP: 1.1

 

 

 

 

 

 

 

2. forel: EP Oppg. 9,17,21 (s. 9&10)

Uke 39

1. forelesning: Echelon form. Løsning (i) entydig, (ii) umulig, (iii) uendelig mange. Frie variable. Utvidet koeffisientmatrise. Få systemer over på Echelon form. Gauss-eliminasjon. Redusert Echelon form. Homogene ligninger.

 

2. forelesning: Radvektor, kolonnevektor, produkt mellom vektorer, matriser, rader og kolonner, orientere seg i en matrise, sum av matriser, matriseproduktet. AB og BA.

 

EP: 1.2, 1.3

 

 

 

 

 

EP 1.4

 

1. forel: 3,7 (s. 21)

27 (s. 22), 19,35 (s.29).

 

 

 

 

2. forel.: 3,9,13 (s. 41-42)

(eller så mange som mulig!)

Uke 40

1. forelesning: Matriser og vektorer, fortsatt. Tolkning av matriseprodukt. Skriving av matrise/vektor og matriseprodukt på ulike måter. Enhetsmatrisene. Den inverse til en matrise.

 

2. forelesning: Inverse matriser. Alle basisegenskaper i EP 1.5.  Hvordan finne A-1.  Matrisesystemer AX=B.  Simultan overføring til Echelon form. NB: s. 51-52 er ikke gjennomgått.

EP 1.5

1. forel.: Regn flere oppgaver fra 1.4!

Ellers på s. 56: 1,3,7.

 

 

 

2. forelesning: s. 56 –57: 5, 19, 30,34,35.

Uke 41

Aktivitetsuke

(Midsemesterprøve Mandag 11. oktober. Se egen orientering!)

Ingen forelesninger.

 

 

Uke 42

2. forelesning: Determinanter for 2x2 matriser. Egenskaper. Minorer og kofaktoerer. Generell definisjon. Generelle egenskaper

EP: 2.1 - 2.3

s. 88-89: 3,5,7,17,21,23.

Uke 43

1. forelesning: Avslutning determinanter. |A-1| og  |kA|. Cramer’s regel, adungert matrise (lesestoff!)

Vektorrom, underrom.

 

2. forelesning: Lineære kombinasjoner. Lineær uavhengighet.

EP 2.4 (EP K. 3 regnes i hovedsak som kjent).  EP 4.1

 

EP: 4,2

 

 

s. 99: 13

s. 106: 1,11

s. 9,15

 

s. 179: 1,7,9,21,25

 

Uke 44

1. forelesning:  Basis for vektorrom. Egenskaper.

 

2. forelesning: Rad og kolonnerom. Inhomogene ligningner

EP. 4.3

 

EP. 4.4

 

 

s. 187: 1,3,9, 17

 

s.196: 1,5,13,17,26

Uke 45

1. og 2. forelesning: Skalarproduktet, egenskaper, ortogonalitet, ortogonale komplement, ortogonal basis, Skrive en vektor i en ortogonal basis. Gram-Schmidt algoritmen. x=p+e = projeksjon+feil. Egenskaper til p og e. Finne projeksjon når basis er gitt.

 

 

EP: 5.1, 5.4

 

 

 

s. 219-220: 1,17

 

s. 244: 3,11

Uke 46

1. of 2. forelesning: Egenvektorer og egenverdier, Diagonalisering. Eksempler

EP: 6.1, 6.2,6.3*

 

s. 269: 5,21

s. 17, 27.

Uke 47

1. forelesning: Kort oversikt over symmetriske matriser. Ortogonale matriser. Diagonaliserbarhet. Reelle egenverdier. Innledning til systemer av diff. ligninger.

2. forelesning: Generell løsning av 1.ordens systemer. Eksempler. Red. til første ordens system. Oppgave A25

EP: 6.4*

 

K: 3.1,3.2,3.3*

s. 297 15,17.

 

 

 

Finn eksamesoppgaver selv!

(Lite oppgaver i K.)

Uke 48

Kjeglesnitt og kvadratiske former

Oppsummering. Regning av eksamensoppgaver

EP 8.1

 

 

 

Eksamen 30. november

 

 

*: Delvis.

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra (Det er ingen endringer i de ulike utgavene).

NB! Framdriftsplanen kan endres.


----------------
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Harald.E.Krogstad    Last modified: -