TMA4145 - Linear Methods
Fall semester 2006

 
EnglishNorwegian
accumulation point opphopningspunkt
adjoint matrix adjungert matrise
adjugate matrix adjungert matrise
almost everywhere (a.e.) nesten overalt (n.o.)
bounded begrenset
closure tillukning
complement komplement
complete komplett
contraction kontraksjon
derived (metric, norm) avledet (metrikk, norm)
direct sum direkte sum
discrete metric diskret metrikk
dual space dualrom
fixed point fikspunkt
functional funksjonal
function funksjon
Hermitian Hermitisk
image bilde
induced metric indusert metrikk
inner product indreprodukt
isomorphic isomorfe
Jordan canonical form Jordan kanonisk form
kernel kjerne
least squares solution minste kvadraters løsning
linear transformation lineærtransformasjon
lower triangular nedtil triangulær
map, mapping funksjon
measure mål
metric space metrisk rom
metric metrikk
minor minor
multiplier multiplikator
neighborhood omegn
non-singular ikke-singulær
normal (matrix) normal (matrise)
norm norm
null set nullmengde
optimal least squares solution optimal minste kvadraters løsning
orthogonal complement ortogonalt komplement
orthogonal ortogonal
othogonally diagonalizable ortogonalt diagonaliserbar
parallelogram parallellogram
permutation permutasjon
pivot element pivot-element
polarization identity polariseringsidentiteten
positive definite matrix positivt definit matrise
projection projeksjon
proper subspace ekte underrom
pseudo-inverse pseudoivners
quadratic form kvadratisk form
range bilde
rank rang
separable separabelt
sequence følge
series rekke
set mengde
similar similær
singular value decomposition singulærverdidekomposisjon
singular singulær
skew-Hermitian skjev-hermitisk
skew-symmetric skjev-symmetrisk
space rom
spectal theorem (the) spektralteoremet
subsequence delfølge
subset delmengde
subspace underrom
trivial subspace trivielt underrom
unitary (matrix, operator) unitær (matrise, operator)
unitary diagonalizable unitært diagonaliserbar
upper triangular opptil triangulær