TMA4210 prosjektdelen

Våren 2005

Siste nytt

20. mai
Når prosjektkarakterene er klare, vil de bli lagt ut her.
2. mai
Presentasjoner blir på rom 546 SBII. Timeplan.
11. mars
Praktiske ting rundt framføring kan være lurt å planlegge tidlig. Les lenger nede på denne sida. Si fra tidlig hvis du ønsker ting annerledes.
10. mars
Kompendium i å bruke LaTeX til rapportskriving ligger nå oppdatert ute på

http://www.stud.math.ntnu.no/kurs/

Inni her er også en introduksjon for å lage slides for presentasjon i LaTeX (beamer-pakken) for de som ønsker det.

9. mars
Dato for prosjektframføring er satt til torsdag 12. og fredag 13. mai.
21. feb
Frist for valg av prosjekt er nå gått ut og skjemaene mottatt. Liste over bekreftede prosjektvalg.

Innhold


Tidsplan

18. februar
Frist for prosjektvalg.
2. mai 9.15, F2
Kurs i muntlig presentasjonsteknikk ved Håkon Tjelmeland.
6. mai
Frist for skriftlig rapport.
Torsdag 12. mai og fredag 13. mai, rom 546 (SIMA-stuen) SBII
Muntlige presentasjoner.

Om rapport og presentasjon

For en gruppe med n studenter skal rapporten være på høyst 3 + 2n sider og maksimaltid for presentasjonen er 20 + 10(n - 1) minutter:

n Rapport (maksimalt) Presentasjon (maksimalt)
1 5 sider 20 minutter
2 7 sider 30 minutter
3 9 sider 40 minutter

Det understrekes at maksimaltidene er absolutte. Det er ingen muligheter for å tøye disse. Eventuell forside og innholdsfortegnelse trenger ikke telles med. Sideantallet gjelder 11pt skriftstørrelse (anbefalt).

Det gis en felles karakter for gruppen. Alle skal bidra i den muntlige presentasjonen, og denne danner også det viktigste grunnlaget for karakterfastsettelsen for prosjektet. I fjor var grunnlaget for karaktersetting basert på følgende punkter.

Det understrekes at hovedhensikten med prosjektet er den muntlige presentasjonen. Trening i dette er meget viktig og stort sett en mangelvare i studiet forøvrig. Som underlag for presentasjonen er det nyttig å få konsentrert stoffet ned i form av en skriftlig rapport. Mye av jobben vil da være gjort, og dette er noe av hensikten med begrensningen av den skriftlige rapportens lengde (som en del studenter har reagert mot tidligere). En annen sak er at før det ble innført begrensninger, hadde prosjektene en tendens til å ese ut i størrelse og tid. Det kan også nevnes at i forbindelse med foredrag på konferanser settes det som regel en grense på antall sider for den tilhørende skriftlige dokumentasjonen.

Det anbefales å skrive den skriftlige rapporten i LaTeX. Materialet på http://www.stud.math.ntnu.no/kurs/ kan da være verdt å kikke på.

Det er valgfritt hva dere gjør med eventuelle slides under presentasjonen. Hvis dere går for elektroniske slides, anbefales det å bruke LaTeX for slides, især hvis rapporten allerede er skrevet i LaTeX. Bruk da LaTeX-pakken Beamer.


Praktisk om framføringen

Presentasjonsformen er valgfri (tavle/overhead/elektroniske slides eller en kombinasjon). Hvis dere går for elektroniske slides, anbefales det å bruke LaTeX for slides, især hvis rapporten allerede er skrevet i LaTeX. Bruk da LaTeX-pakken Beamer.

Det som står her kan bli endret, følg med regelmessig!

Hvis dere skal framføre elektronisk, så bør slides sendes pr. mail til Håvard Berland før 16:00 onsdag 11. mai. Alle grupper vil etterhvert få et gruppenummer, og slides skal være enten i pdf-format eller i powerpoint-format, og filnavnet skal være "gruppeXX.pdf" eller "gruppeXX.ppt".

Av datautstyr vil det være tilgjengelig en laptop med Windows XP koblet til prosjektør, hvor alle filer sendt på mail vil ligge. Det vil også være en trådløs mus med laserpeker for å navigere mellom slides.

Hvis noen trenger tilgang til mer/annet utstyr, ta kontakt med Håvard Berland. Husk at mye ekstrating som dere skal gjøre på presentasjonen kan ta mye verdifull tid.

Hvis man av forskjellige grunner vil ha egen laptop, så er dette også greit, men bør unngås hvis mulig, da det vil stjele mer tid enn man tror.


Innlevering og evaluering

Innlevering (papirversjon) på rom 740 SBII (Håvard Berland) innen 16:00 fredag 6. mai. Studentnummer skal ikke skrives på rapporten, men navn på alle studenter skal stå på forsida.

Prosjektet teller 50 prosent av karakteren i TMA4210. Innenfor prosjektet teller den muntlige presentasjonen noe mer siden muntlig presentasjon er hovedhensikten (men det vil ikke bli brukt noen prosentandeler i denne karaktersettingen). Hver student vil få en bokstavkarakter på hele TMA4210. Vurdering av prosjektet (men ikke nødvendigvis en bokstavkarakter) kan fås i etterkant av faglærer.


Liste over mulige prosjekt

Prosjekter i lyseblått og grått er ikke bekreftet av respektive faglærere for våren 2005, men ble gitt våren 2004.

Veiledernes "koordinater" kan du finne på denne listen over ansatte ved IMF.

 1. Kodeteori i romfart (Petter Andreas Bergh og Aslak Bakke Buan)
 2. Heltallsmatriser og projeksjoner i Hilbertrom  (Magnus B. Landstad og Christian Skau)
 3. Primtallssatsen  (Kristian Seip)
 4. Kuramoto–Sivashinsky ligningen  (Brynjulf Owren)
 5. Beregninger av nordlys  (Brynjulf Owren)
 6. En ballong  (Peter Lindqvist)
 7. Isomererna för alkanerna  \(\mathrm{C}_n \mathrm{H}_{2n+2}\) (Peter Lindqvist)
 8. Variationskalkyl  (Peter Lindqvist)
 9. Kombinatoriska problem  (Peter Lindqvist)
 10. \(\textstyle{\sum_{n=1}^{\infty} n^3 - \int_1^\infty x^3\, \mathrm{d}x = 1/120}\)   (Peter Lindqvist)
 11. Å regne ut den 1010ende heksadesimalen av pi uten å regne ut de tidligere  (Peter Lindqvist)
 12. Fermats siste sats  (Peter Lindquist)
 13. Diskret matematikk og raske algoritmer  (Harald Krogstad)
 14. Eksempler på nyttige divergente rekker  (Finn Knudsen)
 15. Lineære representasjoner av endelige grupper med hovedvekt på representasjoner av lav dimensjon  (Finn Knudsen)
 16. Prosjektoppgaver i biostatistikk og biomodellering  (Jarle Tufto)
 17. Enkle modeller i matematisk finans  (Arvid Næss)
 18. Informasjonsteoriens fødsel og innflytelse  (Harald Hanche-Olsen)
 19. Kvaternionenes historie og anvendelser  (Harald Hanche-Olsen)
 20. Seleno-stasjonære satelittbaner og spesielle løysingar av 3-legeme problemet  (Eldar Straume)
 21. Romkurver  (Eldar Straume)
 22. Symmetrimetodar for å løyse differensiallikningar  (Eldar Straume)
 23. Benfords lov  (Øyvind Bakke)
 24. Statistisk analyse av virkelige myntkastserier  (Jarle Tufto)
 25. Stokastisk simulering  (Ingelin Steinsland)
 26. Statistiske metoder innen bioinformatikk  (Turid Follestad og Mette Langaas)
 27. Analyse av usikkerhet i kostnad i forbindelse med prosjektgjennomføring  (Mette Langaas)
 28. Like og ulike områder i kompleks analyse (Marius Irgens)
 29. Highly Oscillatory quadrature (Syvert Nørsett)
 30. De p-adiske tall (Sverre Smalø)
 31. Signcryption and the detachable signature weakness (Alexei Rudakov)
 32. Young diagrams and the symmetry types of cubic matrices (Alexei Rudakov)

[Til toppen av siden]


Registrering av prosjekter

Ta gjerne kontakt med veilederne for nærmere diskusjon av prosjektene.

Du er ikke bundet til å velge prosjekt fra listen over prosjekter. Dersom du har (mer eller mindre spesifiserte) ideer til et prosjektemne, kan du ta kontakt med Studieretningsutvalget for å få hjelp til å finne en veileder, eller du kan gå direkte til en faglærer ved IMF.

Det oppfordres til å arbeide med prosjektene i grupper. Den ideelle gruppestørrelsen avhenger av prosjektet, og det er gitt indikasjoner på ønsket gruppestørrelse i mange av prosjektbeskrivelsene. Skriv ut registreringsskjemaet. Fyll ut skjemaet og lever det på IMFs instituttkontor (4. etasje Sentralbygg 2) senest fredag 18. februar. Det er nok å levere ett skjema per gruppe. Dersom du ønsker å være med i et gruppeprosjekt uten å ha dannet noen gruppe, leverer du ditt eget skjema og skriver (under "Merknader") at du ønsker å være med i en gruppe.

Dersom for mange melder seg til ett enkelt prosjekt eller til en enkelt veileder, er det de som har snakket med veileder først som har prioritet. Bekreftelse på prosjektvalg vil bli sendt per epost innen fredag 25. februar, men du er garantert å få et prosjekt hvis veileder sier ok.