MA1103 - Om kurset

Institutt for matematiske fag > Emner > MA1103

MA1103 Flerdimensjonal analyse – vår 2008

Om kurset

Anbefalte forkunnskaper

MA1101 Grunnkurs i anlayse I, MA1201 Lineær algebra og geometri.

Læringsmål

Emnet tar sikte på å gi en innføring i begreper og metoder fra teorien for funksjoner av flere variable og anvendelser av disse.

Innhold

Emnet bør tas samtidig med eller etter MA1102 Grunnkurs i analyse II. Emnet behandler funksjoner av flere reelle variable, partiell derivasjon, retningsderivert, gradient, ekstremalproblemer og Lagranges multiplikator-metode. Videre behandles multiple integraler, linje- og flateintegral, med eksempler på anvendelser. Vektorvaluerte funksjoner behandles, samt divergens og curl av vektorfelt, flux-begrepet, Greens, Stokes og Gauss setninger, med eksempler på anvendelser. Emnet gir full studiepoengsreduksjon mot MNFMA109 Flerdimensjonal analyse.

Vurdering

4 timer skriftlig avsluttende eksamen (80%) og midtsemesterprøve (20%). Midtsemesterprøven teller kun dersom den gir positivt utslag på totalkarakteren. Utsatt avsluttende eksamen kan bli avholdt muntlig.

Øvingsopplegg

Det gis øvingsoppgaver hver uke med frivillige innleveringsoppgaver. I løpet av semesteret vil det være fem obligatoriske innleveringer. Det kreves fire godkjente obligatoriske innleveringer for å få godkjent øvingsopplegg.


Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08